Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 1. Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.
 2. Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;
  Tit. 1,5., Tit. 1,6., Tit. 1,7., Tit. 1,8.
 3. Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;
 4. Ki a maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
 5. (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
 6. Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
 7. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
  1 Pét. 2,12.
 8. Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
  Csel. 6,3.
 9. Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
 10. És Ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
 11. Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
 12. A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
 13. Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
  Mát. 25,21.
 14. Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
 15. De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, és az igazságnak oszlopa és erőssége.
 16. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
  Ján. 1,1., Ján. 1,10., Ján. 1,11., Fil. 2,5., Fil. 2,10.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel