Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELE
Fejezetek: 1, 2, 3.
 1. Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.
  1 Thess. 5,25., Kol. 4,3., Zsolt. 147,15., 2 Tim. 2,9.
 2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
  Csel. 2,40.
 3. De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
  1 Thess. 5,24., 2 Tim. 2,13.
 4. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk.
  Gal. 5,10., 2 Kor. 7,16., 1 Thess. 5,11.
 5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
  2 Thess. 2,17., 1 Thess. 5,23.
 6. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott.
  1 Thess. 4,1., 1 Thess. 4,2., 1 Kor. 5,11., Júd. 1,23.
 7. Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül.
  1 Thess. 1,6., 1 Thess. 1,7., 1 Thess. 2,10.
 8. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére.
  2 Kor. 11,7., 1 Kor. 4,12., 1 Thess. 2,9.
 9. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.
  1 Kor. 9,4., 1 Kor. 9,5., Csel. 20,35., 1 Kor. 4,16.
 10. Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
  1 Móz. 3,19., Mát. 10,10., Eféz. 4,28., 1 Thess. 4,11.
 11. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.
  1 Tim. 5,13., Péld. 12,11.
 12. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.
  2 Thess. 3,6., 1 Thess. 4,11., 1 Tim. 2,2.
 13. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.
  Gal. 6,9., 2 Kor. 4,16.
 14. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, megszégyenüljön.
  2 Thess. 3,6., 1 Kor. 5,11.
 15. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit.
  Mát. 18,15., 3 Móz. 19,17., 1 Thess. 5,14.
 16. Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
  1 Thess. 5,23., Róm. 15,33., Fil. 4,9.
 17. A köszöntést én Pél írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok.
  2 Thess. 2,2., 1 Kor. 16,21., Kol. 4,18.
 18. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen.
  1 Thess. 5,28., 2 Tim. 4,22.

Fejezetek: 1, 2, 3.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel