Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 1. Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!
 2. Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné.
 3. Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százezerrel indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául.
  5 Móz. 28,62.
 4. Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!
 5. És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sébába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz.
  Ámós. 4,4., 1 Kir. 12,28., 1 Kir. 12,30., 2 Kir. 23,15., 2 Kir. 23,16.
 6. Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa.
  Ámós. 5,4., Ésa. 1,31., Ésa. 55,6.
 7. A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják.
  Ámós. 6,12., Ésa. 5,7., Jer. 5,25., Jer. 5,28.
 8. A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.
  Ámós. 8,9., Jób. 9,9., Jób. 38,31.
 9. A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.
 10. Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél.
  Ésa. 29,21.
 11. Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
  Ámós. 3,15., Ésa. 9,10., Sof. 1,13.
 12. Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!
 13. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
  Mik. 2,3.
 14. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.
 15. Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
  Zsolt. 97,10.
 16. Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;
  Jóel. 1,11., Jer. 9,17., Jer. 9,20.
 17. És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.
 18. Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
  Ésa. 5,19., Jóel. 2,2., Jóel. 2,11.
 19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
 20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
  Ámós. 5,18., Ámós. 8,8.
 21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
  Ésa. 1,11., Ésa. 1,16., Jer. 6,20.
 22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
  Mik. 6,6., Mik. 6,7.
 23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
  Ámós. 6,5.
 24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.
  Ésa. 48,18.
 25. Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?!
  Csel. 7,42., Csel. 7,43., 5 Móz. 32,17., 5 Móz. 32,19.
 26. Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok magatoknak.
  Sof. 1,5.
 27. És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene.
  Ámós. 6,7., 2 Kir. 15,29., 2 Kir. 17,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel