Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

JEREMIÁS SIRALMAI
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.
 1. Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!
 2. A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.
 3. Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.
 4. Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk.
 5. Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.
 6. Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.
 7. Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.
 8. Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből.
 9. Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levő fegyver miatt.
 10. Bőrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.
 11. Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szűzeket Júda városaiban.
 12. A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik.
 13. Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek fahordásban botlanak el.
 14. A vének eltüntek a kapuból, megszüntek az ifjak énekelni.
 15. Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.
 16. Elestt a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!
 17. Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;
 18. A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!
 19. Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!
  Zsolt. 10,16., Jer. 10,10.
 20. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? miért hagysz el minket hosszú időre?
 21. Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.
  Jer. 31,18.
 22. Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettéb!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel