Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az Újtestamentom könyvei


A Máté Írása Szerint Való Szent Evangyéliom
A Márk Írása Szerint Való Szent Evangyéliom
A Lukács Írása Szerint Való Szent Evangyéliom
A János Írása Szerint Való Szent Evangyéliom
Az Apostolok Cselekedetei
Pál Apostolnak A Rómabeliekhez Írt Levele
Pál Apostolnak A Korinthusbeliekhez Írt Első Levele
Pál Apostolnak A Korinthusbeliekhez Írt Második Levele
Pál Apostolnak A Galátziabeliekhez Írt Levele
Pál Apostolnak Az Efézusbeliekhez Írt Levele
Pál Apostolnak A Filippibeliekhez Írt Levele
Pál Apostolnak A Kolossébeliekhez Írt Levele
Pál Apostolnak A Thessalonikabeliekhez Írott Első Levele
Pál Apostolnak A Thessalonikabeliekhez Írott Második Levele
Pál Apostolnak Timótheushoz Írt Első Levele
Pál Apostolnak Timótheushoz Írt Második Levele
Pál Apostolnak Titushoz Írt Levele
Pál Apostolnak Filemonhoz Írt Levele
A Zsidókhoz Írt Levél
Jakab Apostolnak Közönséges Levele
Péter Apostolnak Közönséges Első Levele
Péter Apostolnak Közönséges Második Levele
János Apostolnak Közönséges Első Levele
János Apostolnak Közönséges Második Levele
János Apostolnak Közönséges Harmadik Levele
Júdás Apostolnak Közönséges Levele
János Apostolnak Mennyei Jelenésekről Való Könyve
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel